بامداد خمار
یکشنبه 28 مهر 1398 :: نویسنده : shadi ...

از دست همه خسته شدی؟
خب خودتا دست همه نده عزیزم !

******

یه آدم هایی ناراحتمون میکنن که ما رومون نمیشه از دستشون ناراحت بشیم!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 28 مهر 1398 :: نویسنده : shadi ...
گاهی سکوت شرافتی دارد که گفتن نداردمنو رنگ نکن
من صافکاری لازمم
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 27 مهر 1398 :: نویسنده : shadi ...

این قاعده ی بازی است....
اگر دست دلتان رو شد که دوستش داری ...
باختنت حتمی است ...
مراقبِ آخرین جمله‌ی آخرین دیدار باشید ؛
دردش زیاد است!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 27 مهر 1398 :: نویسنده : shadi ...

بازی تمام شد رفیق.... توبردی....


حالا نقاب را بردار بگذار ببینم ....


زندگی را به چه کسی باختم...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 20 مهر 1398 :: نویسنده : shadi ...

مواظب گرمای دلت باش

تا کاری که زمستان با زمین کرد

زندگی با دلت نکند

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 18 مهر 1398 :: نویسنده : shadi ...
احساس … سیری چند؟؟!

آدم هــای عجیبـــی دارد اینجــا !

دوستــی هــایشان نـــاگهانی ســت

دلبستــن شـــان غریـــب است

و رفتــن شان آشنـــا………نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 18 مهر 1398 :: نویسنده : shadi ...
ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﭘﺪﺭ ﭘﯿﺮﺵ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ. ﭼﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﻭﺭ
ﺷﺪ . ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯼ ﺁﺧﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ . ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﻭﺍﮔﯿﺮﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ….
ﻧﺎﻻﻥ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻨﺪ . ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ . ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺶ ﮐﻨﺪ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ ﮔﻔﺖ”: ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻓﻘﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻭ
ﻣﺮﮔﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺰﺩﯾﮏ ! ﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﻮﺩﯼ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺣﺘﯽ
ﭘﺴﺮﺵ ﻫﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !؟”ﺷﯿﻮﺍﻧﺎ ﺑﻪ ﺭﻫﮕﺬﺭ
ﮔﻔﺖ”: ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ !! ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ . ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮﺵ ﻭ ﺭﻫﮕﺬﺭﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺎﻟﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ. ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ “!نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 9 مهر 1398 :: نویسنده : shadi ...
لاف عشق و گله از یار ؟!

زهی لاف دروغ !

عشقبازان چنین

مستحق هجرانند......
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 9 مهر 1398 :: نویسنده : shadi ...
صبح،شروعِ عاشقی‌ست
پس عاشقانه شروع می‌کنم
صبحِ دوست داشتنت را
که وجودت شب و روزم
را بخیر می‌کندنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 8 مهر 1398 :: نویسنده : shadi ...

دوست داشتن تو

خنده‌های زنی عاشق را

به داد روزهای تنهایی‌اش می‌رساند…

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 2 مهر 1398 :: نویسنده : shadi ...
تنهایی را دوست دارم .
عادت کرده ام که تنها با خودم باشم ،

...
دوستی میگفت عیب تنهایی این است که عادت میکنی خودت تصمیمی می گیری، تنها به خیابان می روی، به تنهایی قدم میزنی .
پشت میز کافی شاپ تنهایی می نشینی و آدمها را نگاه میکنی ، ولی من به خاطر همین حس دوستش دارم .
تنها که باشی نگاهت دقیق تر می شود و معنا دار ؛
... چیزهایی می بینی که دیگران نمی بینند،
در خیابان زود تر از همه میفهمی پاییز آمده و ابرها آسمان را محکم در آغوش کشیده اند میتوانی بی توجه به اطراف، ساعتها چشم به آسمان بدوزی و تولد باران را نظاره گر باشی.
برای همین تنهایی را دوست دارم
زیرا تنها حسی است که به من فرصت می دهد خودم باشم
با خودم که تعارف ندارم
سالهاست به تنهایی عادت کرده ام..
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :درباره وبلاگ


بعضی ترانه ها را می توان بارها و بارها گوش داد

بعضی انسان ها را می توان بارها و بارها دوست داشت

مدیر وبلاگ : shadi ...
نویسندگان
نظرسنجی
تو وبم راه های کسب درامد خوبه یا شعر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic